התכנים בעמוד זה מובאים כפי שהוצגו במסגרת הרצאות בכנסים מדעייים. המידע האמור לעיל מוגש לשירותך כעדכון מדעי ואין לראות בו המלצה לטיפול. כמו כן, המידע עשוי להתייחס לתכשירים שאינם רשומים בישראל או להתוויות שלא אושרו לתכשירים בישראל. השימוש בתכשירים או בהתוויות אלה בישראל אפשרי רק בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, ואין לראות באמור עידוד או המלצה לשימוש כאמור. המידע הקובע הוא כמופיע בעלון לרופא המאושר על ידי משרד הבריאות.